Hiện nay, các dự án điện mặt trời đều phải tuân thủ giá mua giao nhận điện, chưa tính thuế về giá trị gia tăng là 2.086 đồng/kWh

Hien-nay-cac-du-an-dien-mat-troi-deu-phai-tuan-thu-gia-mua-giao-nhan-dien-chua-tinh-thue-ve-gia-tri-gia-tang.jpg

Hiện nay, các dự án điện mặt trời đều phải tuân thủ giá mua giao nhận điện, chưa tính thuế về giá trị gia tăng là 2.086 đồng/kWh

Hiện nay, các dự án điện mặt trời đều phải tuân thủ giá mua giao nhận điện, chưa tính thuế về giá trị gia tăng là 2.086 đồng/kWh

Both comments and trackbacks are currently closed.