Bên mua điện chính là tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị thành viên được ủy quyền

Ben-mua-dien-chinh-la-tap-doan-Dien-luc-Viet-Nam-hoac-cac-don-vi-thanh-vien-duoc-uy-quyen.jpg

Bên mua điện chính là tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị thành viên được ủy quyền

Bên mua điện chính là tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị thành viên được ủy quyền

Both comments and trackbacks are currently closed.