Địa điểm: Hóc Môn
Công suất: 50KWP

Hình ảnh dự án:

EVN TOÀ NHÀ HÓC MÔN 1

Địa điểm: Hóc Môn Công suất: 50KWP Hình ảnh dự án: